Menu

Betingelser

Bestilling
Ved reisens bestilling betales et forskudd på kr 1000 per person samt eventuell avbestillingsforsikring. Ved bestilling aksepterer den reisende disse betingelsene, og bestillingen er bindende for Aktivferie når forskuddet er betalt. Hvis forskudd ikke er betalt innen fristen som angis ved bestillingen, står Aktivferie fritt til å annullere bestillingen uten varsel.

Priser
Prisene baserer seg på gjeldende valutakurser per 1. mai 2016. Hvis valutakurser, flypriser eller annet endrer seg vesentlig fra denne dato, forbeholder Aktivferie seg retten til å endre prisene. Hvis prisøkning utgjør 10 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Sluttfaktura for reisen skal betales 40 dager før avreise. Hvis betaling ikke er mottatt av Aktivferie innen denne fristen, kan reisen betraktes som annullert, og eventuelt selges til andre. 

Avbestilling uten avbestillingsforsikring hos Aktivferie
Kunden kan avbestille reisen og eventuelle ekstranetter etter følgende regler:
- Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 200 per person.
- Ved avbestilling mellom 60 og 40 dager før avreise beholder Aktivferie det innbetalte depositum.
- Ved avbestilling mellom 39 og 14 dager før avreise krever Aktivferie 50 % av reisens pris.
- Ved avbestilling 13 dager eller mindre før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har de nødvendige papirer (pass, flybillett e.l.), beholder Aktivferie hele reisens pris. 

Avbestilling med avbestillingsforsikring hos Aktivferie
Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillingsforsikring på kr 300 per person, har den reisende følgende rettigheter: Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller hans nære familie (ektefelle, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Når forhold som her er nevnt inntreffer, må den reisende umiddelbart informere Aktivferie om at reisen ikke kan gjennomføres. 

Sykdom skal dokumenteres med legeattest med angivelse av sykdommen, alvorlige ulykker med betydelig skade skal dokumenteres med politirapport eller attest fra forsikringsselskap. Dokumentasjon skal sendes Aktivferie senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Deretter vil Aktivferie refundere innbetalt beløp minus et administrasjonsgebyr på kr 300 per person. Avbestillingsforsikringen refunderes ikke. 

Når det gjelder forsikringer Allianz Globetrotter vilkår gjelde konkluderte med Allianz.

Eventuell omgjøring til enkeltrom
Dersom kunden har bestilt en gruppereise i delt dobbeltrom og det innen avreise ikke melder seg på andre som ønsker å dele dobbeltrom på valgt avgang, vil Aktivferie belaste kunden for gjeldende enkeltromstillegg. 

Har kunden bestilt en reise i delt dobbeltrom sammen med et reisefølge og sistnevnte avbestiller slik at kunden må over i enkeltrom, gjelder følgende regler: 
- Hvis reisefølget avbestiller mer enn 40 dager før avreise, må reisende kunde betale gjeldende enkeltromstillegg. 
- Hvis reisefølget avbestiller mellom 39 og 14 dager før avreise, deler Aktivferie og reisende kunde gjeldende enkeltromstillegg. 
- Hvis reisefølget avbestiller 13 dager eller mindre før avreise, vil Aktivferie ikke belaste reisende kunde for gjeldende enkeltromstillegg. 

Endringsgebyr
Dersom kunden etter at en reise er bekreftet fra Aktivferie, endrer sin bestilling (gjelder ikke bestilling av ekstranetter eller flyreise), vil kunden bli belastet med et endringsgebyr på kr 300.

Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter Aktivferie om dette innen rimelig tid før avreise. Overdragelse etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med de regler Aktivferie er bundet til av flyselskapet.  

Aktiv Ferie -  plikter
Aktivferie forplikter seg til å gjennomføre reisen slik den er omtalt i denne brosjyren. Hvis det ikke skulle melde seg nok deltakere til en avgang for gruppetur, kan Aktivferie avlyse reisen senest 30 dager før avreise, og den reisende vil få valget mellom en annen avgang, eller at alle innbetalte beløp refunderes. Bare hvis det oppstår hendelser utenfor Aktivferie kontroll som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen, kan reisen avlyses senere enn 30 dager før avreisedagen. 

Den reisendes plikter
Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, flybillett o.l. Reiseforsikring er obligatorisk. Den reisende plikter å følge Aktivferie anbefalinger nøye med hensyn til nødvendige klær og utstyr for turen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og Aktivferie representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, for bruk av sykkelhjelm under sykkelturer og å være moderat med inntak av alkohol underveis. 

Ved mangler
Hvis den reisende mener at det er mangler ved reisen, skal den reisende straks informere Aktivferie representant, reiselederen eller Aktivferie kontor i Trondheim  - Lundåsen 6a, 7089 Heimdall, tel. +47 41 45 44 51

Hvis manglene ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen. Den reisende har rett til å få kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at Aktivferie ikke oppfyller sine forpliktelser. Rett til kompensasjon gjelder ikke hvis Aktivferie kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Aktivferie eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av reisen, eller at ingen kunne avverge hendelsen.

Hvis det mellom den reisende og Aktivferie oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra Aktivferie.